• Slide Top

Aktuálně

Informace k provozu školy od 27. 2. - 21. 3. 2021

Informace pro rodiče k opatření vlády od 27. 2. – 21. 3. 2021

 

Vážení rodiče,

tímto Vám předkládám stručnou informaci k organizaci vzdělávání od soboty 27. 2. 2021 do neděle 21. 3. 2021, o které rozhodla vláda dne 26. 2. 2021 vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci.

 

MŠ:

 • Zcela uzavřena

 

ZŠ:

 • Zcela uzavřena, nově včetně přípravné třídy, 1. i 2. ročníku
 • I nadále bude probíhat distanční výuka pro všechny třídy dle rozvrhů v EDOOKITU a pokynů pedagogů
 • Nebudou zatím probíhat ani individuální konzultace v budově školy

 

ŠD (družina):

 • Zcela uzavřena

 

ŠJ (školní jídelna):

 • Zcela uzavřena vč. cizích strávníků

 

ŠK (kroužky):

 • Nebudou probíhat

 

SH (sportovní hala):

 • Zcela uzavřena

 

O další situaci Vás budu postupně informovat,

Petr Florián, ředitel školy

Volby do školské rady 2021 - 2. kolo

Vážení rodiče,

 

cestou IS EDOOKIT jsem Vám zaslal informace o výsledcích prvního kola voleb do školské rady s uvedením navržených kandidátů.

2. kolo voleb proběhne v termínu od 4. 3. do 14. 3. 2021, kdy budete elektronicky volit 3 zástupce za rodiče dle instrukcí v systému.

Výsledky voleb budou poté zveřejněny dle volebního řádu.

 

Petr Florián, ředitel školy.

Volby do školské rady 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že 1. 1. 2021 skončil mandát všech členů školské rady, ředitel školy zajistí v souladu s volební řádem řádné uskutečnění nových voleb do školské rady dle ust. § 167 odst. 4 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Nabízíme tedy společně se zřizovatelem možnost účastnit se těchto voleb a moci se tak podílet na správě školy.

Školská rada je devítičlenný samosprávný orgán školy a představuje poradní, iniciační a také schvalovací orgán školy (tři členové za školu, tři za zřizovatele a tři za rodiče). Funkční období člena školské rady je 3 roky, jmenování se předpokládá od března 2021. Školská rada má např. tyto kompetence: Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu školy a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření. Důležité dokumenty (především volební a jednací řád) naleznete na stránkách školy v sekci škola - základní informace - školská rada.

Vyzývám tedy tímto rodiče, aby do pátku 5. 2. 2021 zaslali na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo cestou systému EDOOKIT zprávu o svém zájmu stát se členem školské rady. Stěžejní podmínkou je být zákonným zástupcem žáka naší školy a bezúhonnost.

Následně proběhnou dvoukolové volby, za současné situace elektronicky (email). V prvním kole budou navrženi zástupci za každou skupinu (zřizovatel - netýká se školy, rodiče, pedagogové), ve druhém kole se určí tajnou volbou jejich pořadí. Vše bude zveřejněno elektronicky na stránkách školy.

Děkuji za spolupráci,

                                                                                 Petr Florián, ředitel školy.

 

Informace k provozu školy od 11. 1. 2021

Vážení rodiče,

tímto Vás informuji o tom, že na základě vládních opatření byl současný stav ve školách prodloužen do 22.1.2021.

Znamená to tedy, že budeme Vaše děti vzdělávat v režimu, jako dosud, nic se tedy zatím pro nás nemění. Fyzicky budou ve škole pouze 1. třída, 2. třída a přípravná třída, ostatní žáci se budou vzdělávat distančně.

MŠ jede ve stejném režimu.

Žádám Vás pouze o to, abyste sledovali rovněž aktuální informace od vyučujících v systému EDOOKIT.

Děkuji Vám za spolupráci,

                                   

                                                          Petr Florián, ředitel školy

Informace k provozu školy od 4. 1. 2021

Vážení rodiče,

zasílám Vám informace o provozu ZŠ a MŠ Rakvice v období od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021 (zatím), podrobnější informace naleznete v systému EDOOKIT.

 

Provoz mateřských škol


- provoz mateřských škol je zachován jako doposud

- děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky

- vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy

 

Provoz základních škol


Je mimo jiné povolena osobní přítomnost:

 • dětí zařazených do přípravné třídy základní školy
 • žáků 1. a 2. ročníků základních škol
 • pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem
 • jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, o organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka
 • prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají), doporučuje se organizovat příchod a odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd
 • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
 • za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení
 • doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy
 • za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu pro prezenčně vzdělávané žáky
 • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy

 

                                                                                                                                                                                      Petr Florián, ředitel školy

zobrazit všechny aktuality

Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola

Historie školy

Předpoklad vzniku školy se datuje do roku 1503. Tehdy povýšil olomoucký biskup rakvickou kapli na kostel a ustanovil v Rakvicích faráře. Poněvadž školy vznikaly při farách, lze předpokládat, že s farou nebo záhy po ní byla v Rakvicích zřízena i škola.

Nejstarší ověřený doklad o existenci školy v naší obci pochází z roku 1692. Rakvice tehdy od Bedřicha z Oppersdorfu koupil Jan Adam Ondřej z Líchtenštejna a v době prodeje byl v Rakvicích obnoven kostel a škola. Další doklady jsou až z 18. století. Je známo že kolem roku 1750 působil na rakvické škole učitel Libor Hlaváček. Prvním oficiálně ustaveným učitelem se stall roku 1784 Jan Schleier.

Tehdejší škola byla na náklad obce zřízena vedle obecní hospody u kostela. Po vyhoření roku 1806 se dva roky vyučovalo v domě č. 5 u obecního sklepa. Na místě vyhořelé budovy byla roku 1808 z nařízení zemské vlády postavena nová školní budova, která však měla pouze jednu učebnu. Nákladem 16 330 zlatých byla na místě, kde stála obecní hospoda a kovárna, postavena škola se čtyřmi učebnami a v září 1882 slavnostně otevřena. Od roku 1907 se vyučovalo již v šesti třídách. Ze slavných osobností je nutno připomenout Aloise Mrštíka, který zde působil dva roky(1882-1884). Šířil pokrokové myšlenky, rozvinul čtenářský spolek Žerotín a ochotnické divadlo.

Až do roku 1931 docházeli žáci z Rakvic na měšťánku do Podivína. Obětavým úsilím občanů Rakvic se během tří let s nákladem 1 200 000 Kčs podařilo zřídit měšťanskou školu. Vyučovat se zde začalo v roce 1932.

více o historii školy

 • Základní škola a Mateřská škola

Adresa ZŠ/MŠ

Základní škola
a Mateřská škola Rakvice

Horní 566, 691 03 Rakvice

IČ: 49963074
DIČ: CZ49963074

Bank. spojení

19-191 173 0287/0100
běžné platby
183 028 187/0300
poplatky za stravování
25 0058 2552/2010
poplatek za MŠ

Vedení školy

Mgr. Petr Florián, ředitel
petr.florian@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Mgr. Michal Polášek, zástupce ředitele
michal.polasek@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Jana Janoušková, vedoucí učitelka MŠ
jana.janouskova@zsrakvice.cz
+420 519 350 653